Regulamin Organizacyjny

Załącznik do uchwały nr 99/2017 Senatu UPP

 

R E G U L A M I N

 

Centrum Kultury Fizycznej

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

§ 1

1.  Centrum Kultury Fizycznej (zwane dalej CKF) jest ogólnouczelnianą jednostką dydaktyczną, działającą w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu (zwanym dalej UPP) na zasadach określonych w Statucie UPP (zwanym dalej Statutem).

2.  Zadania i strukturę organizacyjną CKF określa niniejszy Regulamin.

3.  Zespołem doradczym i opiniodawczym w zakresie spraw dotyczących działalności CKF jest działająca w UPP Rada ds. Ogólnouczelnianych Jednostek Dydaktycznych, której szczegółowe zadania określa Statut.

4.  Działalność CKF podlega nadzorowi prorektora właściwego do spraw studenckich.

5.  CKF ma prawo używania pieczęci podłużnej o następującej treści:

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

CENTRUM KULTURY FIZYCZNEJ

ul. Dojazd 7

60-632 Poznań tel./fax 61-846-62-50

§ 2

1.  Do zadań CKF należy w szczególności:

1)   organizacja i prowadzenie zajęć dydaktycznych z wychowania fizycznego umożliwiających rozwój sprawności psychomotorycznych z możliwością rozwoju umiejętności w szerokim zakresie dyscyplin sportowych proponowanych przez CKF,

2)   organizacja i prowadzenie zajęć z sekcjami sportowymi Klubu Uczelnianego Akademickiego Związku Sportowego oraz zapewnienie kadry trenerskoinstruktorskiej, bazy i sprzętu sportowego dla poszczególnych sekcji,

3)   organizacja zajęć sportowych, rekreacyjnych i turystycznych dla wszystkich studentów oraz dla pracowników UPP,

4)   organizacja zawodów o charakterze międzynarodowym, ogólnopolskim i uczelnianym promującym szeroko pojętą kulturę fizyczną oraz naszą Uczelnię,

5)   prowadzenie akcji promocyjnej na bazie własnych obiektów,

6)   organizacja obozów szkoleniowo-wypoczynkowych i specjalistycznych z możliwością uzyskania specjalizacji w zakresie różnych dyscyplin sportowych.

2.  CKF współdziała z innymi jednostkami organizacyjnymi UPP w zakresie działalności dydaktyczno-sportowej oraz współpracuje i wymienia doświadczenia z krajowymi i zagranicznymi jednostkami dydaktyczno-sportowymi wdrażając nowości metodycznoorganizacyjne z zakresu kultury fizycznej.

3.  CKF realizuje swoje zadania współpracując z Klubem Uczelnianym, Organizacją Środowiskową i Zarządem Głównym Akademickiego Związku Sportowego oraz innymi organizacjami i stowarzyszeniami sportowymi.

4.  W ramach posiadanych kompetencji CKF organizuje konferencje naukowo-dydaktyczne.

§ 3

1.  Działalnością CKF kieruje jego Kierownik. Zasady powoływania i odwoływania Kierownika CKF oraz jego zadania określa Statut.

2.  Kierownik CFK jest bezpośrednim przełożonym wszystkich pracowników CKF, odpowiada za realizację zadań dydaktyczno-wychowawczych, majątek i przydzielone środki.

3.  Do kompetencji i obowiązków Kierownika CKF należy w szczególności:

1)       koordynowanie i kierowanie działalnością wychowawczo-dydaktyczną,

2)       przydzielanie zadań organizacyjnych pracownikom CKF oraz kontrolowanie ich wykonania,

3)       przydzielanie zajęć dydaktycznych pracownikom CKF i nadzór nad ich wykonaniem,

4)       występowanie z wnioskami w sprawach zatrudnienia, awansowania i nagradzania pracowników CKF,

5)       kierowanie gospodarką finansową i sprawowanie nadzoru nad mieniem i pomieszczeniami CKF,

6)       dbałość o dyscyplinę pracy nauczycieli oraz nadzór nad przestrzeganiem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,

7)       sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem dokumentacji i ewidencji oraz sprawozdawczością,

8)       organizowanie współpracy z innymi jednostkami UPP oraz innymi instytucjami i organizacjami krajowymi i zagranicznymi w zakresie działalności dydaktycznej,

9)       przedkładanie Radzie CKF sprawozdania z działalności jednostki,

10)   zwoływanie i przewodniczenie zebraniom pracowników oraz posiedzeniom Rady CKF,

11)   podejmowanie inicjatyw zmierzających do usprawniania procesu dydaktycznego,

12)   występowanie z wnioskami we wszystkich sprawach CKF,

13)   wykonywanie innych czynności przewidzianych przepisami prawa, tj. uchwałami Senatu i zarządzeniami Rektora,

14)   nadzór nad przestrzeganiem regulaminów obowiązujących w uczelnianych obiektach sportowych,

15)   koordynowanie wynajmu obcych obiektów sportowych do realizacji zajęć dydaktycznych, prowadzenie wynajmu własnych obiektów sportowych firmom oraz osobom fizycznym, sporządzanie protokołów negocjacji i przygotowywanie odpowiedniej dokumentacji do zawarcia umów z tym związanych,

16)   czuwanie nad realizacją i prowadzenie rejestracji opłat za wynajem uczelnianych obiektów sportowych,

17)   prowadzenie rejestracji opłat za zajęcia rekreacyjne,

18)   prowadzenie spraw związanych z naprawami i remontami uczelnianych obiektów sportowych,

19)   realizowanie zakupów sprzętu sportowego do prowadzenia zajęć.

§ 4

1.  W CKF powołuje się Zastępcę Kierownika CKF, którego powołanie i odwołanie określa

Statut.

2.  Do kompetencji i obowiązków Zastępcy Kierownika CKF należą:

1)       zastępowanie (bez uprawnień do dysponowania środkami finansowymi CKF) Kierownika podczas jego nieobecności,

2)       sporządzanie bieżących i perspektywicznych planów imprez sportowych, ustalanie ich kalendarza i sposobów realizacji,

3)       prowadzenie korespondencji i dokumentacji związanej z działalnością sportową, w tym zbiorczej sprawozdawczości i statystyk imprez sportowych,

4)       zatwierdzanie planów, sprawozdań i rozliczeń finansowych uczelnianych imprez sportowych,

5)       sprawowanie opieki nad Klubem Uczelnianym Akademickiego Związku Sportowego, utrzymywanie kontaktów z Zarządem Głównym oraz Organizacją

Środowiskową Akademickiego Związku Sportowego,

6)       współpraca z innymi organizacjami w UPP w zakresie sportu,

7)       nadzór nad właściwym przebiegiem uczelnianych imprez sportowych,

8)       nadzór nad pracą trenerów w sekcjach sportowych,

9)       organizowanie zajęć sportowych usprawniających kadrę nauczycielską CKF oraz pracowników UPP,

10)   wizytowanie zajęć sekcji sportowych oraz kontrola ich dokumentacji,

11)   wystawianie usprawiedliwień studentom reprezentującym UPP na imprezach sportowych,

12)   podpisywanie rewersów dotyczących wypożyczenia sprzętu dla sekcji sportowych,

13)   zakupy sprzętu sportowego dla sekcji sportowych,

14)   organizowanie zajęć rekreacyjnych w obiektach uczelnianych,

15)   prowadzenie akcji promocyjnych i marketingowych CKF,

16)   sporządzanie wniosków o zamówienia publiczne i dokumentacji do umów oraz prowadzenie rejestru wydatków z tym związanych,

17)   wykonywanie innych zadań zleconych przez Kierownika.

§ 5

1.  Do wykonywania zadań CKF zatrudnieni są nauczyciele akademiccy oraz pracownicy administracyjni i techniczni.

2.  Szczegółowy zakres obowiązków dydaktycznych, wychowawczych i organizacyjnych nauczycieli akademickich zatrudnionych w CKF określa Kierownik.

3.  Do obowiązków nauczycieli akademickich zatrudnionych w CKF należy w szczególności:

1)       prowadzenie zajęć dydaktycznych,

2)       upowszechnianie osiągnięć nauki i praktyki z zakresu wychowania fizycznego i sportu oraz kształtowanie zainteresowań studentów wymienioną problematyką,

3)       udział w pracach organizacyjnych CKF,

4)       prowadzenie            ewidencji         studentów       objętych          obowiązkowym         wychowaniem fizycznym,

5)       organizowanie i prowadzenie zawodów sportowych,

6)       prowadzenie zajęć w czasie obozów sportowo-szkoleniowych i turystycznych objętych planem pracy CKF,

7)       prowadzenie prób sprawności fizycznej i sprawdzianów,

8)       podnoszenie kwalifikacji zawodowych,

9)       pełnienie stałych dyżurów w siedzibie CKF,

10)   udział w zebraniach pracowników CKF,

11)   składanie semestralnych i rocznych sprawozdań z wykonania godzin dydaktycznych.

4.  Zakres obowiązków dla pracowników administracyjnych i technicznych ustala Kierownik CKF.

§ 6

1.  Rada CKF jest jego organem opiniodawczym, powołanym na zasadach i w składzie określonym w Statucie. Rada CKF opiniuje wszystkie istotne sprawy CKF, w szczególności określone w Statucie.

2.  Posiedzenia Rady CKF zwołuje Kierownik lub osoba przez niego wyznaczona.

3.  Członkowie Rady CKF mają obowiązek uczestniczenia w posiedzeniach Rady i aktywnego udziału w jej pracach.

4.  Rada CKF rozpatruje sprawy przekazane jej do zaopiniowania i wydaje opinie w formie uchwał.

5.  Uchwały Rady CKF są podejmowane w głosowaniu jawnym, za wyjątkiem spraw osobowych, w których jest tajne.

6.  Przewodniczący może zarządzić głosowanie tajne także w innych sprawach, na wniosek co najmniej dwóch członków Rady CKF.

7.  Uchwały Rady CKF zapadają zwykłą większością głosów, za wyjątkiem spraw osobowych, w których uchwały podejmowane są większością 50% + 1 ważnie oddanych głosów, w obecności co najmniej połowy członków Rady.

8.  Z posiedzeń Rady CKF sporządzany jest protokół, przechowywany w aktach CKF. Członek Rady CKF ma prawo żądać zamieszczenia w protokole stwierdzenia o zajęciu przez niego odrębnego stanowiska.

9.  Przekazanie opinii Rady CKF wyrażonych w formie uchwał odpowiednim organom Uniwersytetu zapewnia Kierownik CKF.

§ 7

Zmiany w niniejszym Regulaminie mogą być dokonywane na wniosek Kierownika CKF w trybie właściwym dla zatwierdzenia tego regulaminu.

§ 8

Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia.