Zasady odbywania praktyk klinicznych zagranicznych

 • uzasadnienie wniosku o odbycie praktyki za granicą
  powinno być przekonujące w zakresie atutów placówki
  zagranicznej i argumentów świadczących na korzyść
  tej jednostki w porównaniu z warunkami polskich ZLZ
 • wybrana placówka powinna mieć weryfikowalny potencjał
  (ilość lekarzy/specjalistów, zakres usług, aparatura, dostęp
  do specjalistycznych metod diagnostyki i terapii, szpital)
  np. poprzez stronę www. Czas pracy takiej jednostki
  nie powinien być krótszy niż 8h/dobę, a liczba pracujących
  lekarzy optymalnie 4 osoby
 • weryfikacja osób ubiegających się o możliwość odbycia praktyk
  zagranicznych jest prowadzona przez koordynatora praktyk
  w oparciu o konsultację z prowadzącymi przedmioty kliniczne
  oraz ze starostą odpowiedniego roku
 • pod uwagę brana będzie również średnia ocen z przedmiotów
  klinicznych, aktywność w kołach naukowych, organizacjach
  studenckich, uczestnictwo w szkoleniach i konferencjach
  branżowych
 • forma realizacji praktyk zagranicznych to minimum
  dwutygodniowy nieprzerwany (80h) w okresie do 31.08.
 • podstawą do zaliczenia praktyk zagranicznych przez
  koordynatora jest wypełniony dzienniczek praktyk, pozytywna
  ocena i opinia od opiekuna praktyk, dokumentacja fotograficzna
 • praktyki zagraniczne nie są płatne i nie obowiązuje tu rozporządzenie Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
 • organizacyjnym ułatwieniem w znalezieniu miejsca praktyk za granicą będzie ogłoszenie na stronie Wydziału listy terminów praktyk w UCMW
 • praktyki zagraniczne nie zwalniają z praktyk w UCMW
 • kolejność podpisywania wypełnionego wniosku o odbycie
  praktyk to (Student, Zakład pracy, Koordynator praktyk,
  Prodziekan), kolejność zbierania podpisów na umowie
  (Zakład pracy, Dziekan)

 

 • w regulaminie dotyczącym praktyk krajowych umieszczamy
  poprawkę, że można je dzielić na jednotygodniowe okresy
  realizowane w jednym miejscu