sylabusy Weterynaria

Administracja i ustawodawstwo weterynaryjne

Agronomia

Anatomia topograficzna

Anatomia zwierząt
część I
część II

Andrologia i unasiennianie

Biochemia
część I
część II

Biofizyka

Biologia
podstawowa
rozszerzona

Biologia komórki
podstawowa
rozszerzona

Biomechanika ruchu

Biostatystyka i metody dokumentacji

Biotechniki zarodka w rozrodzie zwierząt

Chemia

Chirurgia ogólna i anestezjologia

Choroby koni.
chirurgia
choroby wewnętrzne
choroby zakaźne
rozród

Choroby owadów użytkowych

Choroby psów i kotów
– chirurgia
choroby wewnętrzne
choroby zakaźne
– rozród

Choroby ptaków

Choroby ryb

Choroby zwierząt futerkowych

Choroby zwierząt gospodarskich
chirurgia
choroby wewnętrzne
choroby zakaźne
rozród

Chów i hodowla zwierząt

Diagnostyka chorób genetycznych zwierząt

Diagnostyka kliniczna i laboratoryjna

Diagnostyka obrazowa

Dietetyka

Ekonomika weterynaryjna

Egzotyczne choroby człowieka i zwierząt

Epidemiologia weterynaryjna

Etologia, dobrostan i ochrona zwierząt

Farmacja.

Farmakologia weterynaryjna
część I
część II

Felinologia.

Fizjologia zwierząt
część I
część II

Genetyka ogólna i weterynaryjna

Geriatria i gerontologia weterynaryjna

Higiena mleka.

Higiena produktów pochodzenia zwierzęcego

Higiena środków żywienia zwierząt

Higiena zwierząt

Higiena zwierząt rzeźnych i mięsa

Histologia i embriologia
część I
część II

Historia weterynarii i deontologii

Immunologia

Język łaciński.

Język obcy nowożytny
język angielski
język francuski
język niemiecki
język rosyjski

Mikrobiologia
część I
część II

Ochrona środowiska
podstawowa
rozszerzona

Ochrona zdrowia publicznego w stanach zagrożenia

„One Health”- między weterynarią, medycyną a środowiskiem

Organogeneza

Parazytologia i inwazjologia

Patofizjologia
część I 
część II

Patomorfologia
część I
część II

Podstawy neurobiologii

Podstawy psychologii zwierząt

Pomoc w nagłych przypadkach

Praktyka hodowlana

Praktyka kliniczna
część I
część II

Praktyka w inspektoracie wet.
część I
część II

Prewencja weterynaryjna

Propedeutyka zawodu lekarza weterynarii

Rehabilitacja i fizjoterapia

Staż kliniczny
– choroby koni
część I
część II
– choroby psów i kotów
część I
część II
choroby ptaków.
– choroby zwierząt gospodarskich
część I
część II

Techniki mikroskopowe.

Techniki preparacyjne z elementami anatomii
porównawczej kręgowców

Technologie informacyjne.

Technologie w produkcji zwierzęcej

Toksykologia.

Weterynaria sądowa.

Wiedza obywatelska..
ekologia w świadomości społecznej
etyka z bioetyką
filozofia przyrody
historia sztuki
odpowiedzialność społeczna wobec środowiska
pedagogika społeczna
pedagogika czasu wolnego
psychologia
socjologia polityki
społeczne aspekty zmian klimatu
żywność w historii, kulturze i wierzeniach

Wiedza społeczna

Wychowanie fizyczne
załącznik 1
załącznik 2
załącznik 3

Zarodkowe komórki macierzyste w medycynie weterynaryjnej

Zoonozy

Zwierzęta amatorskie

Żywienie zwierząt i paszoznawstwo