sylabusy Weterynaria

Administracja i ustawodawstwo weterynaryjne

Agronomia

Anatomia topograficzna

Anatomia zwierząt

Andrologia i unasiennianie

Badanie cytologiczne płynów ustrojowych…. dróg rodnych

Biochemia cz. I i cz. II

Biofizyka

Biologia

Biologia komórki

Biomechanika ruchu

Biostatystyka i metody dokumentacji

Biotechniki zarodka w rozrodzie zwierząt

Chemia

Chirurgia ogólna i anestezjologia

Choroby koni
– chirurgia

- choroby wewnętrzne
- choroby zakaźne
- rozród

Choroby owadów użytkowych

Choroby psów i kotów
– chirurgia

- choroby wewnętrzne
- choroby zakaźne
- rozród

Choroby ptaków

Choroby ryb

Choroby zwierząt futerkowych

Choroby zwierząt gospodarskich
– chirurgia

- choroby wewnętrzne
- choroby zakaźne
- rozród

Chów i hodowla zwierząt

Diagnostyka chorób genetycznych zwierząt

Diagnostyka kliniczna i laboratoryjna

Diagnostyka obrazowa

Dietetyka

Ekonomika weterynaryjna

Egzotyczne choroby człowieka i zwierząt

Epidemiologia weterynaryjna

Etologia, dobrostan i ochrona zwierząt

Farmacja

Farmakologia weterynaryjna cz. I i II

Felinologia

Fizjologia zwierząt cz. I i II

Genetyka ogólna i weterynaryjna

Geriatria i gerontologia weterynaryjna

Higiena mleka

Higiena produktów pochodzenia zwierzęcego

Higiena środków żywienia zwierząt

Higiena zwierząt

Higiena zwierząt rzeźnych i mięsa

Histologia i embriologia cz. I i II

Historia weterynarii i deontologii

Immunologia

Język łaciński

Język obcy nowożytny
język angielski
język francuski
język niemiecki
język rosyjski

Mikrobiologia cz. I i II

Ochrona środowiska

Ochrona zdrowia publicznego w stanach zagrożenia

Okulistyka weterynaryjna

Ortopedia koni sportowych

Parazytologia i inwazjologia

Patofizjologia cz. .I i II

Patomorfologia cz. I i II

Podstawy neurobiologii

Podstawy w psychologii zwierząt

Pomoc w nagłych przypadkach

Praktyka hodowlana

Praktyka kliniczna cz. I i II

Praktyka w inspektoracie wet. cz. I

Praktyka w inspektoracie wet. cz. II

Prewencja weterynaryjna

Propedeutyka zawodu lekarza weterynarii

Rehabilitacja i fizjoterapia

Staż kliniczny
choroby koni
choroby psów i kotów
choroby drobiu
choroby zwierząt gospodarskich

Stomatologia weterynaryjna

Technologie informacyjne

Technologie w produkcji zwierzęcej

Terapia naturalna

Toksykologia

Weterynaria sądowa

Wiedza obywatelska
ekologia w świadomości społecznej
etyka z bioetyką
filozofia przyrody
historia sztuki
odpowiedzialność społeczna wobec środowiska
pedagogika społeczna
pedagogika czasu wolnego
psychologia
socjologia polityki
społeczne aspekty zmian klimatu
żywność w historii, kulturze i wierzeniach

Wiedza społeczna

Wychowanie fizyczne
załącznik 1
- załącznik 2
załącznik 3

Zarodkowe komórki macierzyste w medycynie weterynaryjnej

Zoonozy

Zwierzęta amatorskie

Żywienie zwierząt i paszoznawstwo