Dofinansowanie zajęć ponadprogramowych – regulamin

Regulamin dofinansowania ponadprogramowych zajęć terenowych organizowanych z inicjatywy studentów na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

  1. Dziekan Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (WHiBZ UP Poznań) wspiera inicjatywę studentów dotyczącą organizacji ponadprogramowych zajęć terenowych na wszystkich kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale.
  2. Dziekan przeznacza corocznie kwotę do 1.000 zł z dotacji dydaktycznej Wydziału na dofinansowanie powyższych zajęć dla każdego z czterech kierunków studiów.
  3. Środki wymienione w pkt. 2 zostaną rozdysponowane w trybie konkursowym. Środki te są do wykorzystania w danym roku akademickim i nie przechodzą na rok następny.
  4. W uzasadnionych przypadkach, m.in. przy braku wniosków z danego kierunku studiów lub niskiej wartości merytorycznej złożonych wniosków, środki niewykorzystane na danym kierunku studiów mogą być przeznaczone na finansowanie wartościowych inicjatyw innego kierunku.
  5. Wnioski o dofinansowanie zajęć w danym roku akademickim kierowane są do właściwego prodziekana ds. studiów i składane w dziekanacie przez starostów poszczególnych roczników w terminie do 10 listopada. W miarę posiadanych środków finansowych możliwy jest dodatkowy nabór wniosków w terminie do 10 kwietnia.
  6. Formalna i merytoryczna ocena wniosków jest przeprowadzana przez właściwy dla kierunku zespół ds. jakości kształcenia WHiBZ UP w Poznaniu. Ostateczną decyzję o finansowaniu wniosków podejmuje Dziekan. Wnioski zaopiniowane negatywnie nie są finansowane.
  7. Termin ponadprogramowych zajęć terenowych nie może kolidować z zajęciami ujętymi w programie studiów.
  8. Wniosek o dofinansowanie zajęć terenowych powinien zawierać następujące informacje:

a) imię, nazwisko i dane kontaktowe starosty roku/grupy, będącego organizatorem zajęć,

b) wskazanie grupy docelowej, tj. kierunku studiów, specjalności, semestru i formy studiów, wraz z podaniem listy uczestników. Minimalna liczba uczestników odpowiada liczebności grupy laboratoryjnej, tj. 15±2 osób. W miarę wolnych miejsc w zajęciach mogą uczestniczyć studenci innych roczników i/lub kierunków studiów realizowanych na Wydziale,

c) miejsce i cel zajęć, w tym wskazanie wartości dodanej, korzyści edukacyjnych wykraczających poza standardowo realizowany program nauczania,

d) plan/harmonogram wyjazdu,

e) zakres/tematykę zajęć – wyjazd nie może mieć charakteru wycieczki i zwiedzania określonych obiektów, musi obejmować konkretne zabiegi/czynności obserwowane, a najlepiej wykonywane przez studentów,

f) kosztorys obejmujący transport i ewentualne inne niezbędne wydatki związane
z realizacją programu zajęć,

g) dane nauczyciela akademickiego, który będzie sprawował nadzór i uczestniczył
w zajęciach wraz z jego pisemną zgodą na udział w zajęciach i krótką opinią dot. programu planowanych zajęć. Udział nauczyciela w zajęciach może zostać formalnie zaliczony do tzw.innych godzin dydaktycznych z udziałem nauczyciela,

h) pisemną zgodę instytucji przyjmującej wraz z akceptacją programu zajęć.

Dla uproszczenia obiegu dokumentów, powyższa zgoda może mieć formę korespondencji elektronicznej.

  1. Udział studentów w zajęciach jest dobrowolny, uczestnicy zobowiązani są posiadać aktualne ubezpieczenie NW.
  2. Niezależnie od dofinansowania wyjazdu przez Dziekana, uczestnicy ponoszą część kosztów transportu w wysokości 10 zł od osoby. Powyższa kwota zebrana przez organizatora wyjazdu zostaje przed wyjazdem wpłacona na konto Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt UP w Poznaniu. W uzasadnionych przypadkach Dziekan WHiBZ może zwolnić studenta z powyższej opłaty.