Zootechnika – studia inżynierskie

Studia inżynierskie zaczynają się w październiku
studia stacjonarne trwają 7 semestrów (3,5 roku)
studia niestacjonarne trwają 8 semestrów (4 lata)

Absolwent posiada gruntowną wiedzę z zakresu chowu i hodowli zwierząt, oceny surowców i produktów pochodzenia zwierzęcego, podstaw produkcji roślinnej, projektowania produkcji, organizacji pracy w przedsiębiorstwie rolniczym, kierowania zespołami
ludzkimi, prowadzenia gospodarstwa oraz podstaw prawa
w zakresie działalności gospodarczej. Absolwent jest przygotowany do pracy w: administracji rządowej i samorządowej związanej
z rolnictwem, doradztwie rolniczym, nadzorze hodowlanym
i służbach inseminacyjnych, przedsiębiorstwach zajmujących się obrotem zwierząt oraz surowcami i produktami pochodzenia zwierzęcego, a także do prowadzenia gospodarstw rolniczych.


Programy kształcenia – tryb stacjonarny

obowiązujące od roku 2017/2018
Ekologiczny chów zwierząt
Hodowla zwierząt
Hodowla zwierząt wolnożyjących i amatorskich

Programy kształcenia – tryb niestacjonarny

obowiązujące od roku 2017/2018
Ekologiczny chów zwierząt
Hodowla zwierząt
Hodowla zwierząt wolnożyjących i amatorskich


Rekrutacja

  • Przedmioty kierunkowe stanowiące podstawę postępowania kwalifikacyjnego na studia I stopnia Zootechnika: biologia, albo chemia, albo matematyka
  • Informacje o rekrutacji