Zootechnika

Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach prowadzi studia zootechniczne na poziomie inżynierskim oraz magisterskim. Wydział kształci także kandydatów do stopnia doktora w dyscyplinie Zootechnika i rybactwo w Szkole Doktorskiej UPP.

Kierunek wyróżnia przede wszystkim możliwość zdobycia gruntownej wiedzy i umiejętności z zakresu chowu, hodowli i żywienia zwierząt, oceny surowców i produktów pochodzenia zwierzęcego, podstaw produkcji roślinnej, projektowania produkcji, organizacji pracy w przedsiębiorstwie rolniczym, kierowania zespołami ludzkimi, prowadzenia gospodarstwa oraz podstaw prawa w zakresie działalności gospodarczej. Nauczyciele akademiccy prowadzący zajęcia na kierunku Zootechnika mają wysoką pozycję w świecie nauki oraz są aktywni i poważani we współpracy z praktyką zootechniczną.

Studenci podejmujący studia inżynierskie na kierunku zootechnika zdobywają wiedzę z zakresu hodowli i produkcji zwierzęcej, a także niezbędne wiadomości dotyczące produkcji roślinnej, uzupełnione informacjami ekonomiczno-społecznymi i organizacyjnymi oraz zagadnieniami związanymi z ochroną przyrody i środowiska naturalnego. Studia pierwszego stopnia realizowane są na trzech specjalnościach: hodowla zwierząt, hodowla zwierząt wolnożyjących i amatorskich, ekologiczny chów zwierząt.

Wysoka jakość kształcenia na tym kierunku jest doceniana przez gremia krajowe. W 2017 roku Polska Komisja Akredytacyjna przyznała kierunkowi Zootechnika ocenę wyróżniającą. Według Rankingu Perspektyw 2019 nasz kierunek Zootechnika jest najlepszym kierunkiem w Polsce.

zdjecie-PKA-wyroznienie

 • Studia inżynierskie zaczynają się w październiku
  studia stacjonarne trwają 7 semestrów (3,5 roku)
  studia niestacjonarne trwają 8 semestrów (4 lata)
 • Studia magisterskie trwają 3 semestry (1,5 roku)
  studia stacjonarne zaczynają się od marca
  studia niestacjonarne zaczynają się od października
 • Studia doktoranckie trwają 8 semestrów i zaczynają się w październiku

Zakres kształcenia i walory kierunku

Studenci podejmujący studia inżynierskie na kierunku zootechnika zdobywają wiedzę z zakresu hodowli i produkcji zwierzęcej, a także niezbędne wiadomości dotyczące produkcji roślinnej, uzupełnione informacjami ekonomiczno-społecznymi i organizacyjnymi oraz zagadnieniami związanymi z ochroną przyrody i środowiska naturalnego.

Studia pierwszego stopnia realizowane są w dwóch zakresach tematycznych:

– Hodowla zwierząt

– Hodowla zwierząt wolnożyjących i amatorskich

Studenci kontynuujący lub podejmujący naukę na studiach drugiego stopnia, kierunku zootechnika pogłębiają wiedzę oraz rozwijają umiejętności praktyczne w zakresie wybranej specjalizacji w obrębie dwóch zakresów: Hodowla zwierząt lub Hodowla zwierząt wolnożyjących i amatorskich.

Studia  na kierunku zootechnika przygotowują do pracy w szeroko rozumianym rolnictwie oraz instytucjach naukowo-badawczych i doradczych.

Wydział prowadzi również anglojęzyczne studia II stopnia Animal production management, prowadzone w ścisłej współpracy z partnerami zagranicznymi oraz krajowymi podmiotami gospodarczymi, dające poszerzone kompetencje zawodowe wymagane na międzynarodowym rynku pracy.

Unikatowość kierunku

Kierunek wyróżnia przede wszystkim możliwość zdobycia gruntownej wiedzy i umiejętności z zakresu chowu, hodowli i żywienia zwierząt, oceny surowców i produktów pochodzenia zwierzęcego, podstaw produkcji roślinnej, projektowania produkcji, organizacji pracy w przedsiębiorstwie rolniczym, kierowania zespołami ludzkimi, prowadzenia gospodarstwa oraz podstaw prawa w zakresie działalności gospodarczej. Nauczyciele akademiccy prowadzący zajęcia na kierunku zootechnika mają wysoką pozycję w świecie nauki oraz są aktywni i poważani we współpracy z praktyką zootechniczną.

Perspektywy zawodowe

Absolwent jest przygotowany do prowadzenia ferm chowu i hodowli zwierząt, a także do pracy w: administracji rządowej i samorządowej związanej z rolnictwem, doradztwie rolniczym, wytwórniach pasz, nadzorze hodowlanym i służbach inseminacyjnych, przedsiębiorstwach zajmujących się obrotem zwierząt oraz surowcami i produktami pochodzenia zwierzęcego.

Nasz Wydział, Nasi Studenci, Nasze osiągnięcia

Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach (WMWZ) to jeden z najstarszych wydziałów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Dzisiejszy potencjał naukowo-dydaktyczny WMWZ tworzy 187 pracowników, w tym: 114 nauczycieli akademickich (51 profesorów i doktorów habilitowanych i 63 osoby ze stopniem naukowym doktora) oraz 73 pracowników inżynieryjno-technicznych i administracyjnych. Studia na WMWZ realizowane są w nowoczesnych laboratoriach oraz unikalnej bazie blisko położonych rolniczych zakładów doświadczalnych. W roku 2015 uruchomiono nowocześnie wyposażone Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej, łączące funkcje zakładu leczniczego i obiektu naukowo-dydaktycznego. Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego nauk rolniczych (w zakresie zootechniki) oraz doktora nauk biologicznych. W ocenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego WMWZ  jest od wielu lat zaliczany do najlepszych jednostek naukowych w kraju w swojej kategorii.

Wydział prowadzi działalność dydaktyczną oraz naukowo-badawczą. Oferta dydaktyczna obejmuje liczne specjalności i specjalizacje, także anglojęzyczne. Oferta ta jest bardzo elastyczna, dostosowywana do zainteresowań studentów oraz zmieniającego się zapotrzebowania na rynku pracy.


Przygotowujesz się do pracy za granicą lub w zespole międzynarodowym?

Oferujemy anglojęzyczne studia magisterskie Animal Production Management dla Polaków i obcokrajowców (więcej)

bannerAPM


zdjecie -ranking perspektywy