Katedra Turystyki Wiejskiej

Katedra-zdjecie

Strona Katedry

Skład osobowy

Kierownik:    dr hab. Krzysztof Kasprzak prof. nadzw.

adiunkci

dr inż. Sylwia Graja-Zwolińska

dr Anna Jęczmyk

dr Magdalena Maćkowiak

dr inż. Aleksandra Spychała

dr inż. Jarosław Uglis

st. wykładowca dr Janusz Majewski

dr inż. Stanisława Krystianiak – starszy specjalista

Emilia Dolska – specjalista

Badania naukowe:

  • Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju agroturystyki i turystyki wiejskiej,
  • Możliwości rozwoju turystyki na obszarach przyrodniczo cennych,
  • Rola samorządu terytorialnego w rozwoju turystyki,
  • Ocena atrakcyjności turystycznej regionów dla różnych form turystyki,
  • Turystyczny wizerunek obszarów wiejskich
  • Badania aktywności turystycznej mieszkańców obszarów wiejskich
  •  Możliwości rozwoju turystyki kulinarnej

Działalność dydaktyczna:

  • studia I stopnia (licencjackie) kierunek Turystyka i rekreacja, specjalność Agroturystyka,
  • studia II stopnia kierunek Turystyka przyrodnicza

Najważniejsze dokonania:

1. Realizacja projektu badawczego finansowanego ze środków KBN/MNiSW:

* Wpływ dochodu ze sprzedaży usług turystycznych w gospodarstwach wiejskich na poziom ich·wyposażenia i infrastrukturę oraz kierunki rozwoju (01.05.2002-30.09.2003),

2. Realizacja interdyscyplinarnego projektu badawczego o charakterze międzyuczelnianym Uniwersytet Przyrodniczy – Uniwersytet Ekonomiczny:

* Agroturystyka jako forma przedsiębiorczości na wsi (01.04.-31.12.2007),

* Ekonomiczno-społeczne wartości produktów żywnościowych w gospodarstwach agroturystycznych Wielkopolski (04.05.-30.11.2010).