Zakończone projekty naukowo-badawcze

Zakończone projekty naukowo-badawcze  (od 1997 roku; finansowanie  – KBN i MNiSZW (od 2005)

Granty promotorskie

5 P06D 030 12„Badania nad segregacją genów z dużymi efektami w populacji kur nieśnych”; 02.01.97 – 31.12.98;  kierownik projektu: dr hab. Tomasz Szwaczkowski,prof. nadzw.; wykonawca: asystent mgr Maciej Szydłowski

5 P06D 004 13: „Wykorzystanie techniki fluorescencyjnej hybrydyzacji in situ (FISH) do mapowania fizycznego genomu lisa pospolitego” (PROMOTORSKI) 01.04.97 – 31.03.98; kierownik projektu: prof. dr hab. Marek Świtoński,wykonawca: doktorant DSD mgr Dariusz Ładoń.

KBN nr  5 P06D 016 13. „Ocena różnych metod aproksymacyjnych do szacowania 100-dniowej wydajności mlecznej krów na podstawie dziennych udojów”; 01.07.97 – 31.12.98; kierownik: dr hab. Zbigniew Sobek, prof. nadzw.,wykonawca: asystent mgr Wojciech Perz

5 PO6C012 14: „Badania przyczyn niezapadania w stan diapauzy matek trzmieli”; 1998-2001; Zdzisław Wilkaniec – kierownik;  Monika Fliszkiewicz; Zakład Hodowli Owadów Użytkowych, Instytut Zoologii , UP w Poznaniu (Katedra Hodowli Owadów Użytkowych , AR w Poznaniu).

5 P06D 005 16: „ Aneuploidie w dojrzewających i zapładnianych w warunkach in vitro oocytach świni”; 04.01.99 – 31.12.99; kierownik projektu: prof. dr hab. Marek Świtoński, wykonawca: doktorant DSD mgr Jarosław Sosnowski

5P06D 021 16„Analiza polimorfizmu sekwencji mikrosatelitarnych w genomie lisa pospolitego i psa domowego”;  04.01.99 – 31.12.99; kierownik projektu: prof. dr hab. Marek Świtoński, wykonawca: doktorantka DSD mgr Magdalena Zając.

5PO6D02817: „Bionomia i reprodukcja pszczoły  murarki ogrodowej (Osmia rufa L., Megachilidaei)”; 1999-2001; Zdzisław Wilkaniec – kierownik;  Giejdasz Karol; Zakład Hodowli Owadów Użytkowych, Instytut Zoologii , UP w Poznaniu (Katedra Hodowli Owadów Użytkowych , AR w Poznaniu).

5P06D 009 19 (2000-2001) Metabolizm lipidowy kaczek z wybranych grup zachowawczych. Kierownik prof. L. Nogowski.

5 P06E 052 19: Wpływ infuzji metioniny do dwunastnicy na metabolizm białka i aminokwasów w gruczole mlekowym u maciorek; 1. 09. 2000 – 31. 03. 2002; kierownik M. Urbaniak

5 P06E 012 19: Wpływ chronionego białka poekstrakcyjnej śruty rzepakowej metodą barotermiczną i chemiczną przed rozkładem w żwaczu na skład aminokwasowy białka dochodzącego do dwunastnicy i skład białka mleka u krów; 01. 07. 2000 – 30. 06. 2002; kierownik A. Potkański

P06E010 19: Wpływ systemu żywienia na cechy rzeźne i jakość mięsa tuczników mieszańców pochodzących z wybranych wariantów krzyżowania towarowego”; 2000-2002, kierownik prof. dr hab. Andrzej Łyczyński, główny wykonawca – mgr inż. Zofia Bartkowiak.

5 P06D 002 19„Porównawcza analiza sprzężeń między markerami mikrosatelitarnymi w genomach lisa pospolitego i polarnego”; 1.07.2000-31.12.2001; kierownik projektu: prof. dr hab. Marek Świtoński; wykonawca: doktorantka DSD mgr Jolanta Klukowska.

6P06D 012 20 (2001-2002) Neuromedyna C jako modulator endokrynnej funkcji trzustki. Kierownik prof. P. Maćkowiak.

0948/P06/2001/20: Wartość odżywcza oraz możliwości wykorzystania nasion nowych odmian bobiku i grochu w żywieniu warchlaków; 16. 07. 2001 – 30. 04. 2003; kierownik A. Frankiewicz

6 PO6E 019 20 : „Zachowania społeczne samic kozy domowej (Capra hircus) utrzymywanych w chowie alkierzowym (Grant Promotorski : 2001-2002), kierownik projektu prof. dr hab. Jacek Wójtowski

Czytaj więcej: Finansowane ze środków KBN/MNiSzW

Projekty międzynarodowe

GRANTY finansowane z funduszy MNiSzW realizowane we współpracy z wykonawcami z zagranicy:

 

K 121/P06/332005/12 z: „Profil ekspresji genów, istotnych dla gospodarki lipidami, w mięśniach świń oraz ich związek z cechami mięsa”; Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN, Jastrzębiec, ul. Postępu 1, 05-552 Wólka Kosowska;zadanie badawcze nr PBZ-KBN 113/P06/2005/12; 14.11.2005 – 31.10.2008; kierownik zadania: prof. dr hab. Marek Świtoński, wykonawcy: mgr Monika Stachowiak (doktorantka SSD), mgr Mariusz Maćkowski (doktorant SSD), dr Izabela Szczerbal (adiunkt),dr Maciej Szydłowski (adiunkt), mgr Agata Buszka (doktorantka SSD),dr hab. Dorota Cieślak (adiunkt).

MNiSW Decyzja Nr 0288/B/P01/2010/39 z dnia 04.08.2010
Umowa Nr 0288/B/P01/2010/39
“Poziom inbredu osobniczego i matczynego oraz jego wpływ na wybrane cechy użytkowe owiec”; 22.10.2010 do 21.10.2011; kierownik projektu:prof. dr hab. Tomasz Szwaczkowski, prof. zw.,wykonawcy: mgr inż. Elżbieta  Ewa Barczak, SSD.

MNiSW  Nr N N311  239838  decyzja z dnia 25.02.2010: “Mapowanie QTL kaczki”; 13.04.2010  do  12.04.2013; kierownik projektu: prof. dr hab. Tomasz Szwaczkowski, wykonawcy: mgr inż. Sebastian Mucha , doktorant SSD, dr inż. Mirosław Lisowski, Inst. Zoot. Balice/Zakrzewo, dr inż. Ewa Goronowicz, Inst. Zoot. Balice/Zakrzewo, mgr inż. Bartosz Gajewski, Inst. Zoot. Balice/Zakrzewo, mgr inż. Eugeniusz Wencek, Krajowa Rada Drobiarska.

MNiSW Decyzja:nr 2522/P01/2007/32 Projekt badawczy z Akademią Medyczną im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ul. Fredry 10, 61-701 Poznań; „Kliniczna oraz genomiczna charakterystyka rozwoju otyłości u dzieci i młodzieży- jej implikacje dla prewencji  i terapii choroby”; kierownik projektu: dr hab. n. med. Piotr Fichna, główni wykonawcy: AM dr hab. n. med. Piotr Fichna, AR KGiPHZ :prof. dr hab. Marek  Świtoński,członkowie zespołu AR KGiPHZ: mgr Monika Stachowiak SSD, mgr Anna Skorczyk SSD, mgr Jakub Cieślak SSD.

MNiSW nr N N301 3381 33 decyzja z dnia 30.11.2007: „Architektura jądra interfazowego w trakcie różnicowania komórek tłuszczowych świni domowej (Sus scrofa domestica L.) i jej związek z ekspresją wybranych genów zaangażowanych w adipogenezę”. (WŁASNY) 30.11.2007 – 29.11.2010; kierownik projektu:dr Izabela Szczerbal, wykonawcy:    dr J. Bridger UK.

Czytaj więcej: Projekty międzynarodowe

Projekty interdyscyplinarne i międzyuczelniane

7/35/W1/07/AE: nt. „Wpływ promieniowania UV na cechy fizyczne okrywy włosowej nutrii i lisów”, lata 2007-2008, kierownik projektu – prof. dr hab. Ryszard Cholewa. projekt finansowany przez AE w Poznaniu i AR im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu

8/38/WI/07/AE: Agroturystyka jako forma przedsiębiorczości na wsi, 01.04.2007-31.12.2007; dr Anna Jęczmyk – kierownik projektu; prof. dr hab. Jan Sikora – gł. wykonawca; mgr inż. Sylwia Graja – gł. wykonawca; dr Magdalena Karczewska- wykonawca; mgr inż. Aleksandra Spychała        – wykonawca; Zakład Agroturystyki, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt; Katedra Socjologii i Filozofii, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.

2/538/WI/10: Ekonomiczno-społeczne wartości produktów żywnościowych w gospodarstwach agroturystycznych Wielkopolski; 04.05.2010-30.11.2010; dr Anna Jęczmyk – kierownik projektu, prof. dr hab. Jan Sikora – gł. wykonawca, dr inż. Sylwia Graja – Zwolińska – gł. wykonawca, dr inż. Aleksandra Spychała – wykonawca, dr Magdalena Maćkowiak – wykonawca, dr inż. Jarosław Uglis – wykonawca (Zakład Agroturystyki, UP w Poznaniu, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt; Katedra Socjologii i Filozofii, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu).

6/31/WI/06 2006-2007: AR Poznań, kierownik dr O. Wasielewski; wykonawca dr L. Pilc UAM Poznań (grant interdyscyplinarny AR – UAM) „Formuła hemocytarna w różnych populacjach fauny bezkręgowców jako miernik odkształcenia środowiska”.

10/Z/56/WI/03: „Modyfikacja mikroflory jelitowej pszczoły miodnej Apis mellifera L.” – (międzyuczelniany projekt badawczy); Bożena Szymaś – kierownik – AR im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu; Adam Kaznowski – kierownik – UAM w Poznaniu; Magdalena Baryczko, Halina Paetz, Ewa Jazdzińska, Joanna Mokracka; Zakład Hodowli Owadów Użytkowych,  Instytut Zoologii, UP w Poznaniu (Katedra Hodowli Owadów Użytkowych , AR  im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu); Katedra Mikrobiologii, Instytut Biologii Eksperymentalnej, UAM w Poznaniu.

Pozostałe projekty

Subsydia badawcze ze środków UE, budżetowych i pozabudżetowych:

NN-um/160/2000  Umowa o Subsydium 13/2000 (program MISTRZ), Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej: „Mutacje genów wpływających na wzrost zwierząt”; 1.07.2000 – 30.06.2003; laureat projektu: prof.dr hab. Marek Świtoński, wykonawcy: doktoranci

HOM/2009/6B (umowa dotycząca realizacji projektu badawczego w ramach Programu Powroty (Homing)); Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej; zawarta dnia 19.10. 2009 w Warszawie pomiędzy Fundacją na rzecz Nauki Polskiej z siedzibą w Warszawie 02-548 przy ul. Grażyny 11 a Panią dr ZOFIĄ MADEJĄ. Realizacja: 19.10.20010 – 30.09.2011

SIECI NAUKOWE (finansowane ze środków MNiSzW)

Sieć naukowa BIOMILK (2007-2009). Sieć naukowa utworzona w celu prowadzenia wspólnych badań podstawowych i prac rozwojowych oraz wdrożeniowych służących poprawie jakości siary, mleka i produktów mlecznych, z uwzględnieniem biochemicznych, immunologicznych, fizjologicznych i genetycznych podstaw w zróżnicowanych systemach produkcji. Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN, Jastrzębiec, Katedra Hodowli Małych Ssaków i Surowców Zwierzęcych, Katedra Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego PAN. Koordynator zadań Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu: prof. dr hab. Jacek Wójtowski

Granty finansowane z funduszy MRiRW

HOR hn – 078 dec/12/10):  Analiza czynników alimentarnych i antyalimentarnych w wybranych genotypach ziaren pszenżyta w kontekście do żywienia zwierząt monogastrycznych, 1. 01. 2010 – 31. 12. 2010, kierownik: A. Rutkowski.

Inne projekty

8G/05: z dnia 25.05.2005, okres realizacji 0,5 roku, kierownik projektu: kierownik Żłobka nr 3 Czerwony Kapturek w Poznaniu  Janina Bień, jednostka naukowa: Pracownia Agroturystyki, udział w grancie tematycznym Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich z Łodzi. Wyniki: rozwijanie więzi z przyrodą u najmłodszych, organizacja pikniku „Bliżej Natury”, promowanie oferty agroturystycznej.

Granty zamawiane

GRANTY ZAMAWIANE i ZADANIA BADAWCZE REALIZOWANE W ICH RAMACH

PBZ KBN-036/P06/2000 – 15.11.2001 -14.11 2004; koordynator projektu: prof. dr hab. Marek Świtoński wykonawcy: 1)  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Bioinżynierii Zwierząt, Katedra Genetyki Zwierzat, Kierownik – Prof. dr hab. K. Walawski. 2) Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Katedra Fizjologii, Biochemii,  Farmakologii i Toksykologii,  Kierownik- prof. dr hab. T. Motyl. 3) Akademia Podlaska w Siedlcach, Wydział Rolniczy, Instytut Bioinżynierii i  Hodowli Zwierząt, Katedra Hodowli  Trzody Chlewnej i Oceny Mięsa, Kierownik- prof. dr hab. M. Koćwin-Podsiadła. 4) Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Bioinżynierii Zwierząt, Katedra Genetyki Zwierząt, Kierownik- dr S. Kamiński 5) Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu, Zakład Cytogenetyki Molekularnej, Kierownik- doc. dr hab. S.J. Rosochacki. 6) Instytut Genetyki i hodowli Zwierząt PAN w  Jastrzębcu, Zakład Immunogenetyki Zwierząt,  Kierownik- prof. dr hab. J. Kurył. 7) Instytut Genetyki i hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu, Zakład Biologii Molekularnej, Kierownik- prof. dr hab. L. Zwierzchowski 8) Akademia Rolnicza im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu, Wydzial Hodowli i Biologii Zwierząt, Katedra  Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt, Kierownik- prof. dr hab. Marek Świtoński. 9) Instytut Zootechniki w Balicach, Zakład Fizjologii Rozrodu Zwierząt, Kierownik- prof. dr hab. Z. Smorąg. 10) Instytut Zootechniki w Krakowie, Kierownik- dr M. Kamyczek

PBZ-KBN-084/P06/2002/5.3 (2002-2005). Działanie fitoestrogenu-genisteiny na sekrecję hormonów metabotropowych i metabolizm lipidowo-węglowodanowy szczurów w czasie ciąży. Kierownik zadania prof. L. Nogowski.

PBZ-KBN-084/P06/2002/3.1 (2003-2005). Ekspresja receptora leptyny (Ob.-Rb) i udział tego hormonu w regulacji endokrynnej jajnika świni. (projekt kierowany przez WB UJ w Krakowie) Wykonawca prof. K.W. Nowak.

PBZ-KBN-084/P06/2002/3.3 (2003-2005). Rola hormonów osi adipoinsularnej w ciąży. Kierownik zadania prof. K.W. Nowak.

PBZ-KBN-113/PO6/2005/02:„Genomika funkcjonalna komórek mięśniowych oraz polimorfizm sekwencji regulatorowych genów związanych z cechami ilościowymi i jakościowymi mięsa bydła i świń”. Realizowane zadanie „Ocena przemian energetycznych i białek tkanki mięśniowej oraz ich wpływ na wybrane właściwości kulinarne i przerobowe mięsa bydła o zróżnicowanym genotypie”; 2005-2008 – kierownik projektu – prof. dr hab. S. J. Rosochacki – Zakład Cytogenetyki Molekularnej IGHZ, Jastrzębiec, główny wykonawca prof. dr hab. Andrzej Łyczyński , wykonawca – dr Grażyna Czyżak-Runowska.

Czytaj więcej: Granty zamawiane