Prodziekan ds Nauki (2016-2020)

 prof. dr hab. Dorota CieślakDorota-Cieslak-e1425905638107
kontakt
e-mail: lechniak@up.poznan.pl, dorota.cieslak@onet.pl
tel. 61 8466117
 ——————————————————————–
W konkursie NCN  z grudnia 2016,  Pracownicy WMWZ
uzyskali finansowanie ponad 60% (7/11) złożonych wniosków o granty. Gratulacje!
————————————————————————

W dniu 15 maja 2017 roku, decyzją MNiSW (nr 6727 IA), WMWZ uzyskał finansowanie na lata 2017-2018 zakupu  aparatury badawczej w ramach wnioskuZautomatyzowane, kompleksowe stanowisko do analizy, archiwizacji i rekonstrukcji przestrzennej obiektów trójwymiarowych z możliwością pomiaru luminescencji oraz promieniowania gamma i beta„. Wniosek został przygotowany przez zespół Pracowników WMWZ pod kierunkiem prof. dr hab. Adama Cieślaka, dr hab. Izabeli Szczerbal oraz mgr. Pawła Kołodziejskiego.

—————————————————————————–

Wydziałowa Komisja ds Nauki (2016-2020)
Przewodnicząca dr hab. Izabela Szczerbal (KGiPHZ)
Członkowie
prof. dr hab. Adam Cieślak (KŻZiGP)
dr hab. Tomasz Strabel prof nadzw (KGiPHZ)
dr hab. Michał Jank (IW)
dr hab. Oskar Wasielewski (IZ ZZ)
dr Mariusz Maćkowski (KGiPHZ ZHK)
—————————————————————-
 Wydziałowa Komisja ds Nagród dla nauczycieli akademickich (2016-2020)
Przewodnicząca prof. dr hab. Dorota Cieślak, prodziekan
Członkowie
prof. dr hab. Tomasz Szwaczkowski (KGiPHZ)
dr hab. Monika Fliszkiewicz (IZ ZHOU)
dr hab. Ewa Skrzypczak (KHZiOS)
dr hab. Marek Gehrke (IW)
dr Monika Okulicz (KFiBZ)
dr Anna Jęczmyk (KTW)
dr inż. Robert Mikuła (KŻZiGP)
dr Karol Giejdasz (IZ ZHOU)
mgr Paweł Kołodziejski (KFiBZ)
dr Marta Rybska – przedstawicielka  ZNP
dr Marian Pietrzak – przedstawiciel NSZZ Solidarność
 ————————————————————————–
Zakończone projekty badawcze (zestawienie od 1997)
Najnowsze projekty badawcze

Opracowanie algorytmu selekcji zarodków z wykorzystaniem nieinwazyjnej oceny rozwoju zarodka przy użyciu
techniki time-laps i badań sekwencji DNA oraz opracowanie procedury biopsji blastomerów witryfikowanych
zarodków człowieka wraz z określeniem przeżywalności tych zarodków po powtórnej witryfikacji  ; projekt NCBR (2017-2018); Koordynator zadania: prof dr hab Dorota Cieślak , Katedra Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt

Celem projektu jest opracowanie algorytmu nieinwazyjnej selekcji zarodków  człowieka 

Zadanie realizowane na UP w Poznaniu przez Zespół Biotechnologii Rozrodu KGiPHZ wykorzystuje model partenogenetycznych zarodków świni domowej. Rozwiązanie to zapewnia dostęp do dużej liczby oocytów oraz wczesnych zarodków w różnych  stadiach, które są wykorzystywane do opracowania wstępnej wersji algorytmu . 

———————————————————————————–

GUTFEED – innowacyjne żywienie w zrównoważonej produkcji drobiarskiej.” Projekt realizowany od 2016 roku w ramach programu NCBiR –  BIOSTRATEG (kierownik: dr hab. Damian Józefiak, Katedra Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej)

– Chcemy wprowadzić taki rodzaj żywienia i produktów, który poprawi przyswajalność diety i zmniejszy przy okazji wydalanie do środowiska wielu niekorzystnych czynników np azotu czy fosforu. Celem badań jest poprawa diety i zdrowia kurcząt rzeźnych, a także ograniczenie wpływu wybranych czynników na efekt cieplarniany.

Dzięki środkom z NCBR będziemy mogli rozwinąć polską technologię i branżę drobiarską. Jesteśmy jednym z największych eksporterów drobiu w Unii Europejskiej, jednak odpady pozostałe po obróbce mięsa zostają w Polsce. Chcemy, by miały one jak najmniejszy wpływ na środowisko naturalne.