O Wydziale

Wydział Medycyny Weterynaryjnej
i Nauk o Zwierzętach
Faculty of Veterinary Medicine
and Animal Science

Uniwersytet Przyrodniczy
w Poznaniu

Nasze cele

 • Kształcenie wykwalifikowanej kadry: hodowców zwierząt,
  lekarzy weterynarii, biologów  oraz organizatorów agroturystyki
 • Prowadzenie systematycznych i rzetelnych badań naukowych w obszarze biologii, hodowli zwierząt oraz medycyny weterynaryjnej
 • Szerzenie wiedzy, postępu technologicznego i biologicznego
  w produkcji zwierzęcej

Historia

Wydział Zootechniczny Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu
powstał na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17
listopada 1951 roku. Rozporządzenie to powoływało do życia część
katedr i przenosiło inne katedry z Wydziału Rolniczo-Leśnego
Uniwersytetu Poznańskiego. W 1998 roku została zmieniona nazwa
na Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, co miało podkreślić
rozszerzenie działalności badawczej na obszary związane z biologią
zwierząt. Prawo nadawania stopnia naukowego doktora nauk
rolniczych w zakresie zootechniki Wydział uzyskał w 1958 roku,
a prawo do habilitowania w ww. zakresie w 1961 roku. W ostatniej
ocenie parametrycznej jednostek naukowych dokonanej
przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wydział
Hodowli i Biologii Zwierząt został sklasyfikowany w obszarze
nauk rolniczych na drugiej pozycji i był jedynym wydziałem
w pierwszej piątce jednostek naukowych. Pierwszego marca 2015
roku zmieniono nazwę Wydziału na Wydział Medycyny
Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach.


Potencjał naukowy (październik 2016)
Na wydziale zatrudnionych jest 120 nauczycieli akademickich,
w tym 51 samodzielnych pracowników naukowych
(wśród nich 20 profesorów tytularnych) oraz 57 osób
ze stopniem naukowym doktora. Ponadto, Wydział
zatrudnia 56 pracowników nie będących nauczycielami
akademickimi (stanowiska:  naukowo-techniczne – 4 osoby,
inżynieryjno-techniczne 52 osoby)

Działalność naukowo-badawcza

Główne nurty tej działalności obejmują badania z zakresu:

 • nowoczesnych technik i technologii hodowli i chowu zwierząt
 • technologii produkcji i konserwacji pasz
 • biologii, hodowli i reintrodukcji ginących i zagrożonych gatunków zwierząt
 • biologii i biotechnologii rozrodu zwierząt
 • diagnostyki molekularnej i cytogenetycznej ze szczególnym uwzględnieniem chorób genetycznych zwierząt
 • genetyki populacyjnej
 • kontroli pochodzenia zwierząt
 • endokrynologii i neuroendokrynologii molekularnej
  i komórkowej
 • wpływu czynników egzogennych i endogennych na metabolizm organizmów zwierzęcych.