Katedra Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt

 

genetyka

oficjalna strona jednostki
Skład osobowy

Kierownik: prof. dr hab. Marek Świtoński, czł. koresp. PAN

Skład osobowy na stronie jednostki

 

Działalność naukowa

Mapowanie cytogenetyczne genów w genomach świni oraz gatunków z rodziny psowatych

Polimorfizm i ekspresja genów kandydujących dla cech otłuszczenia

Epigenomika cech otłuszczenia (architektura jądra interfazowego, polimorfizm i ekspresja genów mikroRNA)

Diagnostyka cytogenetyczna wrodzonych wad rozwojowych. Metabolomika płynu pęcherzykowego świni i bydła

Ekspresja genów na poziomie transkryptów i białek w zarodkach bydła pozyskanych in vitro. Markery pluripotencji komórek zarodkowych bydła

Selekcja genomowa. Wpływ inbredu na cechy użytkowe i funkcjonalne zwierząt domowych i utrzymywanych w ogrodach zoologicznych. Analiza asocjacyjna „marker-cecha ilościowa”. Zmienność genetyczna cech związanych z nieśnością kur oraz przebiegiem laktacji krów. Detekcja i mapowanie regionów QTL (świnia, kaczka)

Bioinformatyczna analiza sekwencji genomów

Obszar działalności dydaktycznej

Zajęcia dydaktyczne prowadzone dla kierunków  Biologia, Neurobiologia, Biotechnologia, Zootechnika i Ochrona środowiska. Główne przedmioty to:

Genetyka ogólna, Genetyka molekularna, Genomika, Cytogenetyka, Diagnostyka genetyczna, Inżynieria komórkowa, Biotechniki rozrodu, Genetyka cech ilościowych, Metody hodowli zwierząt, Bioinformatyka, Planowanie i organizacja pracy hodowlanej, Statystyka matematyczna, Metody badań na zwierzętach.

Działalność praktyczna

Diagnostyka genetyczna zwierząt (badania chromosomów, kontrola pochodzenia psów – polimorfizm DNA). Programy komputerowe do kojarzeń zwierząt

Wyposażenie

Mikroskopy (świetlne, fluorescencyjne, odwrócone, stereoskopowe), automatyczny sekwenator DNA (ABI Prism), teromcykler do PCR w czasie rzeczywistym (Roche), klasyczne i gradientowe teromcyklery PCR, zamrażarki niskotemperaturowe, inkubatory z regulacją poziomu gazów (np  CO2), stanowisko do mikromanipulacji na oocytach i zarodkach ssaków, serwery obliczeniowe itp.

Najważniejsze dokonania

Opracowanie zrębów cytogenetycznych map genomu jenota chińskiego, lisa polarnego i lisa pospolitego oraz rozbudowa takich map w odniesieniu do psa i świni domowej. Zdiagnozowanie wielu mutacji aneuploidalnych i chromosomowych u świni, bydła, koni, psów i lisów polarnych. Identyfikacja kilkudziesięciu nowych polimorfizmów DNA w kilkunastu genach kandydujących dla cech związanych z odkładaniem tkanki tłuszczowej oraz ocena ich związku ze zmiennością otłuszczenia świni. Wykazanie, że architektura jąder interfazowych podlega zmianom podczas różnicowania się adipocytów. Wykazanie, że diploidia jest najczęściej obserwowanym zaburzeniem liczby chromosomów w dojrzałych in vitro oocytach bydła i świń. Stwierdzenie, że skład pożywki do dojrzewania oocytów in vitro wywiera istotny wpływ na jakość blastocyst bydła. Opracowanie metod statystycznych wspomagających ocenę genomowej wartości hodowlanej. Opracowanie algorytmów detekcji pojedynczych loci determinujących cechy ciągłe i progowe zwierząt. Rozwinięcie metody bayesowskiej analizy segregacyjnej dla dużych rodowodów. Opracowanie metod oceny niejednorodności wariancji. Opracowanie programu komputerowego do kojarzeń bydła. Opracowanie komputerowego systemu do oceny wartości hodowlanej cech produkcyjnych i liczby komórek somatycznych bydła mlecznego.

W latach 2005-2011 w/w wyniki zostały opublikowane w ponad 100 oryginalnych pracach twórczych, zamieszczonych w renomowanych czasopismach naukowych z impact factor, takich jak: Chromosoma, PLoS One, Chromosome Research, Gene, Animal Genetics, Molecular Reproduction and Development, Mammalian Genome, Journal of Dairy Science, Journal of Animal Science, Cloning and Stem Cells, Theriogenology, Molecular Biology Reports, Meat Science, Journal of Heredity, Animal Reproduction Science, Cytogenetic and Genome Research, Journal of Animal Breeding and Genetics, Animal, Poultry Science, Genetics Selection Evolution, Veterinary Record, Veterinary Pathology, Livestock Science, Journal of Applied Genetics itp.