Obrót i zarządzanie gatunkami zagrożonymi, inwazyjnymi i niebezpiecznymi – zwierzęta, rośliny, produkty

Koncepcja Studiów Podyplomowych pt.: „Obrót i zarządzanie gatunkami zagrożonymi, inwazyjnymi i niebezpiecznymi – zwierzęta, rośliny, produkty” obejmuje dwusemestralny, kompleksowy program kształcenia uwzględniający obecne i przewidywane w przyszłości potrzeby ochrony przyrody. Zajęcia będą mieć charakter teoretyczny
i praktyczny, podzielone zostaną na trzy bloki tematyczne. Pierwszy
z nich dotyczyć będzie konstrukcji, wzajemnych powiązań oraz
interpretacji aktów prawnych, w tym następujących międzynarodowych
i krajowych regulacji.

Ochrona przyrody w XXI wieku jest zagadnieniem globalnym,
wychodzącym poza ramy dotychczasowego jej postrzegania jako
zachowania występujących lokalnie dzikich populacji zwierząt i roślin
na poziomie zapewniającym ich funkcjonalność biologiczną. Rosnąca
skala globalizacji i zwiększający się międzynarodowy przepływ towarów
dotyczy również zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt i roślin
oraz produktów z nich wytworzonych. Obecnie obrót żywymi okazami
oraz elementami zwierząt i roślin na różnych poziomach przetworzenia
uważa się za jedno z największych zagrożeń dla dzikiej przyrody i sferę
największych nadużyć. Nielegalny obrót gatunkami chronionymi
stanowi trzeci pod kątem zyskowności, po handlu narkotykami i bronią,
rynek dla zorganizowanych grup przestępczych.

Jednocześnie dynamiczny rozwój rynku zoologicznego prowadzi
do narastania skali problemów związanych z utrzymywaniem gatunków
obcych i inwazyjnych uwalnianych do środowiska naturalnego. Coraz
większa dostępność gatunków egzotycznych, takich jak: jadowite węże,
pająki i skorpiony, duże kotowate w ostatnich kilku latach generuje
problemy posiadania przez osoby lub podmioty nieuprawnione zwierząt
zagrażających zdrowiu lub życiu człowieka. Ich konsekwencją są
interwencje terenowe wymagające praktycznych umiejętności, takich
jak: konieczność identyfikacji okazów oraz weryfikacji legalności ich
pochodzenia, ocena dobrostanu, jak również utrzymywania po
ewentualnej konfiskacie lub schwytaniu.

Opisana powyżej sytuacja tworzy potrzebę edukacji i formowania
wyspecjalizowanych kadr w instytucjach zajmujących się zarządzaniem
populacjami gatunków nieudomowionych oraz kontrolą obrotu
produktami wytworzonymi ze zwierząt i roślin. Należą do nich: Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska, Ogrody Zoologiczne, Państwowa Inspekcja Weterynaryjna, Izby i Urzędy Celne, Policja, Straż Pożarna,Straże Miejskie i Gminne oraz Schroniska dla bezdomnych zwierząt. Wymienione służby od wielu lat sygnalizują potrzebę realizacji kompleksowych programów edukacyjnych przygotowujących ich pracowników do działań w zakresie prawnym i praktycznym. Proponowany zakres studiów podyplomowych jest bezpośrednią odpowiedzią na potrzebę rynkową wielu instytucji. Co istotne, aktualnie w kraju nie prowadzi się studiów podyplomowych i kursów zawodowych w podobnym do planowanego zakresie merytorycznym.

REKRUTACJA