Seminaria doktoranckie

Seminaria doktoranckie mają na celu zaprezentowanie tematyki badań i postępów poszczególnych prac doktorskich.

Doktoranci biorą czynny udział w seminarium. Obecność Opiekunów naukowych, szczególnie podczas prezentacji swoich Podopiecznych, jest niezbędna do konstruktywnej dyskusji nad pracą.

Doktorant przygotowuje wystąpienie oraz streszczenie.

Wystąpienie trwa 15 minut łącznie z dyskusją w przypadku doktoranta I lub II roku, oraz 20 minut w przypadku słuchacza III lub IV roku. Można stosować prezentację multimedialną, ale z minimalną ilością tekstu. W prezentacji dozwolone są strona tytułowa, rysunki, schematy, fotografie, tabele, cytaty, literatura. Strona tytułowa zawiera nazwisko i imię doktoranta, tytuł pracy doktorskiej (wstępny lub ostateczny), miejsce wykonywania pracy, nazwisko i imię opiekuna naukowego, informacja o ewentualnym otwarciu przewodu (data, miejsce, nazwiska i imiona recenzentów).  W czasie wystąpienia omawiamy:

  • I rok SD – hipoteza badawcza i jej uzasadnienie na tle aktualnego stanu wiedzy, cel pracy, plan pracy
  • II rok SD – hipoteza i cel, materiał i metody, wstępne wyniki, stan zaawansowania, spis publikacji
  • III rok SD – hipoteza i cel, materiał i metody, wstępne wyniki, stan zaawansowania, spis publikacji, informacje dot. otwarcia przewodu
  • IV rok SD – hipoteza i cel, wyniki, wnioski, spis publikacji, planowany termin obrony

Prezentację należy wgrać do komputera na sali wykładowej przed rozpoczęciem serii wystąpień.

Streszczenia zostają zebrane i udostępnione na ogólnodostępnej stronie internetowej.

  • Treść streszczenia: tytuł pracy doktorskiej (wstępny lub zatwierdzony przez Radę Wydziału), imię i nazwisko doktoranta, rok studiów, imię i nazwisko opiekuna, nazwa Katedry (Zakładu), krótkie wprowadzenie i motywacja, hipoteza badawcza, cel pracy, oraz w zależności od wymagań na poszczególnych latach: materiał i metody, wyniki, podsumowanie i wnioski, podziękowania (nr grantu, nazwa sponsora, fundacji etc). A także obowiązkowo informacja o przewodzie doktorskim (nie otwarty, otwarty (data, Uczelnia, Wydział)), spis publikacji (przede wszystkim oryginalne prace twórcze z podaniem liczby pkt MNiSW; w przypadku braku miejsca proszę załączyć dodatkową stronę).
  • Format streszczenia: Streszczenie należy przygotować zgodnie z formatem obowiązującym w poprzednim roku (patrz Materiały seminaryjne z poprzedniego roku, jedna strona A4, format WORD, czcionka  – Times New Roman, wielkość 12, odstępy pojedyncze)

Seminarium studium doktoranckiego WWZ 2021 – materiały i plan

Archiwum – plany i materiały seminarium doktoranckiego