Seminaria doktoranckie

Seminaria doktoranckie mają na celu zaprezentowanie tematyki badań i postępów poszczególnych prac doktorskich. Czynna obecność na seminarium jest obowiązkowa i dotyczy Doktorantów stacjonarnych i niestacjonarnych lat 1-4.

Seminarium jest obowiązkowe dla lat I-IV, odbędzie się w dwóch terminach:
Termin 1: styczeń 2020, organizator IZ (głównie zoologia)
Termin 2:  czerwiec 2020
Doktorant wybiera odpowiedni termin.

Obecność Opiekunów naukowych, szczególnie podczas prezentacji swoich Podopiecznych, jest niezbędna do konstruktywnej dyskusji nad pracą.

Doktorant przygotowuje wystąpienie oraz streszczenie.

Wystąpienie trwa 15 minut łącznie z dyskusją w przypadku doktoranta I lub II roku, oraz 20 minut w przypadku słuchacza III lub IV roku. Można stosować prezentację multimedialną, ale z minimalną ilością tekstu. W prezentacji dozwolone są strona tytułowa, rysunki, schematy, fotografie, tabele, cytaty, literatura. Strona tytułowa zawiera nazwisko i imię doktoranta, tytuł pracy doktorskiej (wstępny lub ostateczny), miejsce wykonywania pracy, nazwisko i imię opiekuna naukowego, informacja o ewentualnym otwarciu przewodu (data, miejsce, nazwiska i imiona recenzentów).  W czasie wystąpienia omawiamy:

  • I rok SD – hipoteza badawcza i jej uzasadnienie na tle aktualnego stanu wiedzy, cel pracy, plan pracy
  • II rok SD – hipoteza i cel, materiał i metody, wstępne wyniki, stan zaawansowania, spis publikacji
  • III rok SD – hipoteza i cel, materiał i metody, wstępne wyniki, stan zaawansowania, spis publikacji, informacje dot. otwarcia przewodu
  • IV rok SD – hipoteza i cel, wyniki, wnioski, spis publikacji, planowany termin obrony

Prezentację należy wgrać do komputera na sali wykładowej przed rozpoczęciem serii wystąpień.

Streszczenie należy przysłać do Kierownika Studium na adres maciej@up.poznan.pl do 7.06.2020. Streszczenia zostaną zebrane i udostępnione na ogólnodostępnej stronie internetowej. Proszę się zapoznać z materiałami z poprzedniego roku pod kątem treści i formy streszczeń.

  • Treść streszczenia: tytuł pracy doktorskiej (wstępny lub zatwierdzony przez Radę Wydziału), imię i nazwisko doktoranta, rok studiów, imię i nazwisko opiekuna, nazwa Katedry (Zakładu), krótkie wprowadzenie i motywacja, hipoteza badawcza, cel pracy, oraz w zależności od wymagań na poszczególnych latach: materiał i metody, wyniki, podsumowanie i wnioski, podziękowania (nr grantu, nazwa sponsora, fundacji etc). A także obowiązkowo informacja o przewodzie doktorskim (nie otwarty, otwarty (data, Uczelnia, Wydział)), spis publikacji (przede wszystkim oryginalne prace twórcze z podaniem liczby pkt MNiSW; w przypadku braku miejsca proszę załączyć dodatkową stronę).
  • Format streszczenia: Streszczenie należy przygotować zgodnie z formatem obowiązującym w poprzednim roku (patrz Materiały seminaryjne z poprzedniego roku, jedna strona A4, format WORD, czcionka  – Times New Roman, wielkość 12, odstępy pojedyncze)

Plan seminarium doktoranckiego 2018/2019 – część II (czerwiec)

Materiały seminarium doktoranckiego 2018/2019 – część II (czerwiec)

Plan seminarium doktoranckiego 2018/2019 – część I

Materiały seminarium doktoranckiego 2018/2019- część I


Plan seminarium doktoranckiego 2017/2018

Materiały seminarium doktoranckiego 2017/2018


Plan seminarium doktoranckiego 2016/2017

Materiały seminarium doktoranckiego 2016/2017


Plan seminarium doktoranckiego 2015/2016

Materiały seminarium doktoranckiego 2015/2016


Plan seminarium doktoranckiego 2014/2015

Materiały seminarium doktoranckiego 2014/2015


Plan seminarium doktoranckiego w roku 2013/2014

Materiały seminarium w roku 2013/2014


Materiały seminarium w roku 2012/2013