Seminaria dyscyplinowe

Seminaria dyscyplinowe są realizacją zadań określonych w doraźnej strategii rozwoju dyscyplin, przyjętej przez trzy Rady Naukowe Dyscyplin w dniu 15 listopada 2019.

Kalendarz

14 grudnia 2019 – zgłoszenia zespołów badawczych.

18 lutego 2020 – ostateczny termin przysłania prezentacji Komitetowi Organizacyjnemu

20-21 lutego 2020 – dwudniowy termin wystąpień seminaryjnych w Uniwersyteckim Centrum Medycyny Weterynaryjnej

28 lutego 2020 – ostateczny termin przysłania streszczeń Komitetowi Organizacyjnemu

seminarium 20-21 lutego 2020

Pobierz program – format PDF

Materiały seminarium z 20-21 lutego 2020 – wszystkie prezentacje

Uwaga, materiały z Seminarium przeznaczone są wyłącznie dla pracowników i doktorantów Wydziału, i są zabezpieczone hasłem, które zostało już pracownikom udostępnione.  

PRZYGOTOWANIE STRESZCZEŃ

Prosimy o przygotowanie streszczeń wg formatki, uwzględniając wymagane informacje. Formatkę uaktualniono 23.02.2020. 

Pobierz formatkę

Streszczenia należy przesłać do dnia 28.02.2020 r na jeden z adresów: banaszak.cibicka@gmail.com, grazyna.czyzak-runowska@up.poznan.pl i barbara.socha@up.poznan.pl.

 

Przygotowanie prezentacji

Czas wystąpienia to około 10 min. Czas ten obejmuje prezentacje i dyskusje. 

Komitet organizacyjny prosi o przesłanie gotowych prezentacji do dnia 18.02.2020 r. na jeden z adresów mailowych:

banaszak.cibicka@gmail.com
grazyna.czyzak-runowska@up.poznan.pl
barbara.socha@up.poznan.pl

Prosimy o prezentacje w formacie power-point lub pdf.

Wszystkie prezentacje będą załadowane na komputer sprzężony z projektorem przed rozpoczęciem seminarium.

Po seminarium wszystkie prezentacje i streszczenia będą zarchiwizowane.

Zalecany układ prezentacji

 1. Prezentacja składu i nazwy zespołu lub roboczej nazwy dla nowo powstałych zespołów.
 2. Omówienie kompetencji i warsztatu naukowego.
 3. Omówienie bieżących prac zespołu (nie dotyczy nowo powstałego zespołu),
 4. Omówienie obecnej współpracy w ramach UPP i z jednostkami zewnętrznymi, w tym interdyscyplinarnej.
 5. Omówienie planów zespołu, w tym tematów badawczych, poszerzenia warsztatu i kompetencji, które pozwolą na publikowanie badań w wysoko punktowanych czasopismach.
 6. Omówienie planów publikacyjnych i grantowych, szczególnie w roku 2020.
 7. Oferta współpracy z innymi zespołami (oferowane kompetencje, współdzielenie istniejących danych doświadczalnych, dostęp do źródeł danych, dostęp do aparatury badawczej, itp).
 8. Sformułowanie różnych potrzeb zespołu, a także oczekiwań w zakresie współpracy w innymi zespołami/pracownikami.

 

Cel seminariów

Ogólnym celem seminariów jest aktywizacja życia naukowego Wydziału w ramach trzech dyscyplin. Szczegółowe cele obejmują m.in.

 1. poznanie funkcjonujących lub nowo powstających zespołów naukowych oraz inicjowanie powstawania nowych zespołów badawczych.
 2. aktualizację wiedzy o bieżącej pracy badawczej oraz najbliższych planach naukowych, w tym odnoszących się do:
  • publikowania oryginalnych prac twórczych lub artykułów naukowych w czasopismach objętych aktualną listą ministerialną
  • wnioskowania o projekty NCN lub NCBiR itp.
 3. identyfikację obszarów współpracy w obrębie Wydziału dających szansę na wzmocnienie siły naukowej Wydziału.
Zespoły badawcze

W ramach seminariów prezentują się zespoły badawcze lub indywidualni pracownicy.

Zespół badawczy to grupa osób, która ma zamiar autentycznie ze sobą współpracować. Grupa ma wspólne plany badawcze i publikacyjne.

Zespół badawczy nie musi tworzyć formalnej i stałej grupy związanej ze strukturą wewnętrzną jednostki (katedry/instytutu). Powstaje raczej na rzecz realizacji bieżącego lub przyszłego projektu badawczego.

Przynależność pracownika do zespołu badawczego wynika zawsze z jego autentycznego wkładu,  kompetencji oraz oczekiwań wobec niego ze strony innych osób z zespołu.

Zespół badawczy, jako struktura nieformalna, może łączyć osoby z różnych katedr. Pracownik może należeć do jednej lub wielu grup badawczych.

Zgłaszając zespoły badawcze do prezentacji czynimy to w porozumieniu z kierownikami jednostek i członkami zespołu.

Każdy pracownik ma obowiązek zaprezentować się w co najmniej jednej grupie badawczej lub przedstawić indywidualne plany naukowe. Należy zadbać o to, by każdy istotny zespół badawczy był zaprezentowany.

Zgłaszanie zespołów

Do 14 grudnia 2019 zgłaszamy prezentujące zespoły Komitetowi Organizacyjnemu. Osoby spoza zespołów dołączają do już istniejącego zespołu lub współtworzą nową grupę badawczą, lub zgłaszają się do samodzielnych prezentacji. Każdy pracownik naukowy Wydziału prezentuje się w co najmniej jednym zespole lub samodzielnie.

Zgłoszenia kierujemy do dr Weroniki Banaszak-Cibickiej na adres: banaszak.cibicka@gmail.com, oraz do wiadomości (CC) pozostałych członków Komitetu Organizacyjnego.

W zgłoszeniu należy podać co najmniej nazwę zespołu badawczego i jego skład osobowy.

Komitet Organizacyjny

Dr Weronika Banaszak-Cibicka
Dr Grażyna Czyżak-Runowska
Dr Barbara Socha

Komitet Organizacyjny działa w imieniu Władz Dziekańskich i Przewodniczących trzech Rad Naukowych Dyscyplin Wydziału.

Organizacja seminariów
 1. Uczestnictwo w seminariach jest obowiązkowe dla nauczycieli akademickich naszego Wydziału, członków rad naukowych dyscyplin i doktorantów. Na seminaria są zapraszani reprezentanci dyscyplin spoza Wydziału.
 2. Seminaria organizuje Komitet Organizacyjny Seminariów Dyscyplinowych powołany przez i działający w porozumieniu z przewodniczącymi Rad Dyscyplin i Prodziekan ds. Nauki.
 3. Komitet działa w składzie: dr Grażyna Czyżak-Runowska, dr Barbara Socha, dr Weronika Banaszak-Cibicka.
 4. Komitet przyjmuje zgłoszenia prezentacji i ustala szczegółowy program seminariów.
 5. Komitet informuje kadrę naukową o programie najbliższego seminarium, z wyprzedzeniem ok. 3 dni.