Spotkanie ze studentami I roku

3 października 2018 r. odbyło się Wydziałowe zebranie
informacyjne dla studentów I roku studiów stacjonarnych
kierunków: Zootechnika, Agroturystyka, Biologia, Weterynaria
w sali wykładowej Biocentrum ul. Dojazd 11 w Poznaniu.

Dr n. wet. Jan Włodarek, Prodziekan ds. Studiów
kierunku Weterynaria po otwarciu uroczystości
powitał wielu znamienitych gości:
lek. wet. M. Gogulskiego, Prezesa Rady Wlkp. Izby
Lekarsko – Wet.,
lek. wet. A. Żarneckiego, Wlkp. Wojewódzkiego Lekarza Wet.,
lek. wet. P. Iskrzaka, Dyrektora Produkcji Agri Plus Sp. z o.o.,
dr n. wet. J. Cierpisza, Kierownika Zakładu Higieny
Weterynaryjnej,
dr. inż. J. Wojtczaka, Prezesa Zarządu Inter – Agri Sp. z o.o.,
dr. I. Dymarskiego, z Zakładu Doświadczalnego w Pawłowicach,
mgr. L. Hądzlika, Prezydenta PL Federacji Hodowców Bydła
i Producentach Mleka,
mgr. inż. A. Łuczaka, Prezesa Neorol Sp. Z o.o.,
dr. inż. R. Kurczewskiego, z-cę Dyrektora ds. Ochrony
Przyrody WPN,
dr P. Szwajkowskiego, Dyrektora Palmiarni Poznańskiej.

Po wygłoszeniu przemówienia przez prof. dr hab. Piotra Ślósarza,
Dziekana Wydziału
Medycyny Weterynaryjnej i Nauk
o Zwierzętach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
odbyło się uroczyste złożenie ślubowania przez osoby
przyjęte na I rok studiów.

Podczas uroczystości wystąpiła także p. Karolina Jorgansen,
przewodnicząca samorządu studentów na Wydziale,
przedstawiciele Zespołu „Łany” oraz dr M. Pszczoła,
adiunkt Kat. Genetyki i Podstaw Hodowli Zw., który przekazał
informacje nt. „Erasmus +”.

Wykład inauguracyjny pt. „Kreatywność – ważna cecha
w pracy lekarza weterynarii” wygłosił wybitny lekarz
weterynarii prof. dr hab. Zygmunt Pejsak z Uniwersytetu
Rolniczego w Krakowie .

fot. dr R. Mikuła