Współpraca Poznań-Lwów nawiązana


Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu nawiązał współpracę
z Lwowskim Narodowym Uniwersytetem Medycyny Weterynaryjnej
i Biotechnologii im. S. Grzyckiego. Dziekan Wydziału Medycyny
Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach, prof. dr hab. Piotr Ślósarz,
działając z upoważnienia JM Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego
w Poznaniu, w dniu 11 września 2018 roku podpisał wraz z profesorem
Volodymirem Styblem, JM Rektorem Uniwersytetu we Lwowie,
porozumienie o wzajemnej współpracy. Nawiązanie współpracy
jest efektem wieloletnich kontaktów doktora Macieja Gogulskiego,
dyrektora Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej,
z Lwowskim Narodowym Uniwersytetem.

Pierwszym etapem wspólnych działań będzie wymiana studentów,
przede wszystkim kierunków weterynaria i zootechnika, w ramach
praktyk. Założenia współpracy obejmują ponadto: prowadzenie
wspólnych badań naukowych, organizowanie dwustronnych
seminariów, współpracę studentów w ramach kół naukowych
i konferencji etc.

Mamy nadzieję, że nawiązana współpraca przyczyni się
do rozwoju naukowego i dydaktycznego obu Uczelni.

porozumienieLwów