Inwestycja na ponad 38 mln zł dla Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach UPP

Wniosek Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach,
pt. „Centrum kliniczne B+R medycyny i hodowli zwierząt oraz ochrony klimatu”, złożony w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 23/RPWP.01.01.00-IZ.00-30-001/19, został zakwalifikowany do finansowania.

Planowana inwestycja obejmuje budowę kompleksu laboratoriów
i ich wyposażenie w najnowocześniejszą aparaturę badawczą
i diagnostyczną, na łączną kwotę ponad 38 mln zł. Projekt ma kluczowe
znaczenie dla rozwoju i integracji dyscyplin naukowych prowadzonych
na Wydziale: nauk biologicznych, weterynarii oraz zootechniki
i rybactwa. Przyczyni się także do integracji obiektów Wydziału
znajdujących się przy ul. Wołyńskiej i Szydłowskiej w nowoczesny
kompleks naukowo-dydaktyczny. Kolejne etapy przygotowania
i walidacji wniosku, były prowadzone w okresie ostatnich 10 miesięcy,
w niezwykle napiętym reżimie czasowym, przy licznych utrudnieniach
organizacyjnych, związanych m.in. z panującą pandemią, dlatego ten wielki sukces tym bardziej cieszy.
Projekt był przygotowany we współpracy z zewnętrzną firmą
consultingową, niemniej zasadniczy wkład merytoryczny wniosła
grupa pracowników Wydziału, którym należą się wyjątkowe
podziękowania za nadzwyczajne zaangażowanie, wręcz poświęcenie
oraz wiedzę i umiejętności organizacyjne.
Serdecznie dziękuję: prof. Małgorzacie Szumacher, dr Ewie
Pruszyńskiej-Oszmałek, prof. Adamowi Cieślakowi, dr. Pawłowi
Kołodziejskiemu oraz dr. Maciejowi Gogulskiemu – inicjatorowi
przedsięwzięcia. Podziękowania kieruję także do Prodziekanów
Wydziału, w szczególności prof. Izabeli Szczerbal i prof. Jana
Mazurkiewicza. Osobne, serdeczne podziękowania składam na ręce
Kanclerza – Roberta Fabiańskiego za pełne życzliwości wspieranie tego
przedsięwzięcia i pomoc techniczną.
Przygotowanie projektu wymagało wiele wysiłku, także jego realizacja
będzie wymagała wielkiej sprawności i rozwagi w działaniu – jednak
wierzę, że z takim zespołem można osiągnąć wszystko. Ta inwestycja
otwiera zupełnie nowe możliwości badawcze w uprawianych
dyscyplinach naukowych, otwiera drogę do pozyskiwania dużych,
wartościowych, interdyscyplinarnych projektów badawczych.
Pokazuje też możliwości i konieczność współpracy z władzami
i samorządem terytorialnym oraz potrzebę wpisania projektów naukowych w priorytety rozwojowe kraju i regionu. To, u progu nowej kadencji władz Uczelni dobry i optymistyczny sygnał.
Wszystkim zaangażowanym raz jeszcze serdecznie dziękuję.
prof. dr hab. Piotr Ślósarz
Dziekan WMWZ