Informacja o RODO
www.facebook.com/wmwzup.poznanSzanowni Państwo,
w związku z przedłużającą się pandemią w kraju uprzejmie prosimy
o kontakt z Dziekanatem WMWZ w dalszym ciągu z wykorzystaniem
środków komunikacji elektronicznej poprzez telefony stacjonarne 848
7104/7244 oraz na adresy mailowe: dziekwet@up.poznan.pl dla
studentów i wmwz@up.poznan.pl dla pracowników.

Prosimy również, żeby wszelkie dokumenty (zamówienia publiczne,
faktury, wnioski o stypendia i inne) nadal przekazywane były do
Dziekanatu przez Kancelarię UPP !!!

W sprawach pilnych, wymagających przyjścia do Dziekanatu będzie
to możliwe tylko wyłącznie po wcześniejszym ustaleniu terminu, przy
zachowaniu Procedury Postępowania na Uniwersytecie Przyrodniczym
w Poznaniu w związku ze stopniowym przywracaniem działalności
Uczelni:
– na  teren  UPP  może  przyjść  wyłącznie  osoba  zdrowa,
– stosując środki  ochrony  indywidualnej (przezroczyste przyłbice,
maseczki zasłaniające nos i usta),
– po wejściu do Dziekanatu odkażając ręce wystawionym płynem
do dezynfekcji.

Informacja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie ważności legitymacji
studenckich, legitymacji doktoranta i legitymacji służbowych nauczyciela akademickiego

 


Rekrutacja 2020/2021

Wydziałowe zebrania informacyjne dla studentów I roku studiów stacjonarnych odbędą się dla kierunków w dniach:
12.10.2020 r. – zootechnika
13.10.2020 r. – biologia stosowana
14.10.2020 r. – weterynaria
o godzinie 10.00 w sali wykładowej Biocentrum ul. Dojazd 11
w Poznaniu

Na spotkaniach wydane zostaną legitymacje studenckie oraz zbierane będą zaświadczenia od lekarza medycyny pracy.

OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA !!!

(wymagany strój galowy oraz zachowanie środków bezpieczeństwa tj. maseczka, dezynfekcja rąk, dystans itp.)

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!


Odwiedź przychodnię weterynaryjną

KIERUNEK ZOOTECHNIKA NA WMWZ NR 1 W POLSCE

Kierunek studiów Zootechnika prowadzony na Wydziale Medycyny
Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach w 21. edycji Rankingu Kierunków
Studiów Perspektywy 2020 zajął pierwsze miejsce w kategorii kierunki
rolnicze, leśne i weterynaryjne.


Wydział Medycyny Weterynaryjnej
i Nauk o Zwierzętach
z certyfikatem „UCZELNIA LIDERÓW 2020”

29 czerwca 2020 r. w Patio Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej
w Łodzi odbyła się Uroczysta Gala Finałowa X edycji Ogólnopolskiego
Programu Certyfikacji Szkół Wyższych „Uczelnia Liderów”
organizowanego przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa
Wyższego oraz Agencję Kreatywną PRC.

Misją Programu „Uczelnia Liderów” jest identyfikowanie
i promowanie najlepszych polskich uczelni oraz ich podstawowych
jednostek organizacyjnych, kształcących absolwentów
przedsiębiorczych, kreatywnych, wyposażonych w umiejętności
i kompetencje przywódcze, zdolnych do osiągania sukcesów
na rynku pracy. W ramach Programu „Uczelnia Liderów”
akredytowane są szkoły wyższe i ich podstawowe jednostki
organizacyjne (wydziały, kolegia), które mogą poszczycić się
innowacyjnymi działaniami ukierunkowanymi na edukację
praktyczną studentów, kreowanie u nich postaw liderskich
oraz aktywną współpracę z podmiotami rynku pracy.

Na mocy uchwały Zarządu Fundacji z dnia 13 czerwca 2020 roku
Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach uzyskał
certyfikat „UCZELNIA LIDERÓW 2020”.

Dane niezbędne w procesie certyfikacji Wydziału pozyskano z aplikacji
(raportu samooceny), jak również ze źródeł niezależnych od ocenianej
jednostki akademickiej takich jak m.in. Zintegrowana Sieć Informacji o
Nauce i Szkolnictwie Wyższym POLON, Polska Komisja Akredytacyjna,
Główny Urząd Statystyczny, strona internetowa Uczelni, organizacje
rynku pracy etc.

Dr inż. Jarosław Uglis
Prodziekan ds. studiów


WYNIKI KONKURSU SONATINA

31 lipca 2020 r. Narodowe Centrum Nauki (NCN) ogłosiło wyniki konkursu SONATINA, skierowanego do młodych badaczy.
Jeden z przyznanych projektów będzie realizowany na naszym Wydziale przez Panią dr Aleksandrę Wróbel – absolwentkę UAM.
Serdeczne gratulacje!!!!

STYPENDIA NAWA

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) rozstrzygnęła drugi nabór wniosków o stypendia w Programie im. Wilhelminy Iwanowskiej. Do renomowanych ośrodków naukowych za granicą wyjedzie 66 najlepszych doktorantów, którzy otrzymali stypendia na pokrycie kosztów pobytu za granicą. Stypendystów wyłoniono spośród 228 osób, które złożyły wnioski.

Spośród laureatów drugiej edycji Programu im. Iwanowskiej znalazły się dwie doktorantki naszego Wydziału Pani Joanna Białas  oraz Pani Zuzanna Jagiełło.

Serdecznie gratulujemy!

Pierwsza publiczna obrona pracy doktorskiej w wersji on-line po angielsku

W dniu 15 czerwca 2020 po raz pierwszy w historii Wydziału Medycyny
Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu Przyrodniczego
w Poznaniu @wmwzup.poznan odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej w wersji on-line, w dyscyplinie naukowej: zootechnika
i rybactwo. Pan Abdelbasset Benzertiha M.Sc. DVM, pochodzący
z Algierii doktorant Wydziału, z sukcesem obronił rozprawę  
pt.: ”The usage of insects biomass in broiler chicken diets and its impact
on growth performance and immune system response”, która została
wykonana w Katedrze Żywienia Zwierząt we współpracy z
przedsiębiorstwem @hipromine w ramach projektów
współfinansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju @NCBiR oraz Fundację na Rzecz Nauki Polskiej  @FundacjanarzeczNaukiPolskiej.
Promotorem dysertacji był prof. dr hab. Damian Józefiak – kierownik
Katedry Żywienia Zwierząt, promotorem pomocniczym dr Agata
Józefiak, a Komisji Doktorskiej przewodniczył prof. dr hab. Piotr Ślósarz – Dziekan WMWZ.

STYPENDIA MNiSW DLA MŁODYCH NAUKOWCÓW

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego wyłonił 200 wybitnych młodych naukowców, w tym 53 doktorantów, którym przyznał stypendium.
Stypendium może być przyznane młodym naukowcom, którzy w dniu
podjęcia decyzji o przyznaniu stypendium, tj. 15 czerwca 2020 r.,
posiadali status młodego naukowca. Stypendia zostały przyznane na
wnioskowany okres, a ich miesięczna wysokość wynosi 5.390 zł.
Wśród wyróżnionych jest aż czterech naukowców z Uniwersytetu
Przyrodniczego w Poznaniu w tym dr Bartosz Andrzej Kierończyk
z Katedry Żywienia Zwierząt naszego Wydziału.

Serdecznie gratulujemy!

Profesor Tomasz Szwaczkowski – nowym Przewodniczącym Komitetu Nauk Zootechnicznych i Akwakultury Polskiej Akademii Nauk

Szanowni Państwo,
z wielką satysfakcją informuję, że w dniu dzisiejszym (21.05.2020)
na pierwszym posiedzeniu Komitetu Nauk Zootechnicznych
i Akwakultury Polskiej Akademii Nauk w kadencji 2020-2023,
na funkcję Przewodniczącego KNZiA został wybrany
prof. dr hab. Tomasz Szwaczkowski.
Wśród 35 członków Komitetu, z naszego Wydziału,
są też profesorowie: Małgorzata Szumacher,
Marek Świtoński i Piotr Ślósarz.
Kandydatura Pana Profesora Tomasza Szwaczkowskiego
została zarekomendowana przez poznańskie środowisko naukowe.
Profesor był jedynym kandydatem i uzyskał jednomyślne
poparcie członków Komitetu. Serdecznie gratuluję wyboru
na tę prestiżową i odpowiedzialną funkcję oraz życzę sukcesów.

 Piotr Ślósarz    
Dziekan WMWZ

LAUREACI KONKURSU NCN

18 maja 2020 r. Narodowe Centrum Nauki (NCN) ogłosiło wyniki konkursu OPUS, SONATA, PRELUDIUM i PRELUDIUM BIS.
Wśród laureatów konkursu Preludium znalazły się dwie Doktorantki
naszego Wydziału:
Pani mgr Natalia Leciejewska z Katedry Fizjologii, Biochemii
i Biostruktury Zwierząt (opiekun naukowy: dr Paweł Kołodziejski)
uzyskała grant Preludium w panelu NZ7
Pani mgr Julia Matuszewska z Pracowni Neurobiologii
(opiekun naukowy: prof. Joanna Śliwowska)
uzyskała grant Preludium w panelu NZ9.
Doktorantkom i Opiekunom serdecznie gratulujemy!!!!

Gratulacje również dla dr. Dawida Szczepankiewicza
z Katedry Fizjologii, Biochemii i Biostruktury Zwierząt, 
za projekt badawczy OPUS (NZ5)
w ramach konsorcjum
m.in. z Uniwersytetem Medycznym w Poznaniu.

PRZEDSTAWICIELE NASZEGO WYDZIAŁU W KOMITECIE NAUK ZOOTECHNICZNYCH I AKWAKULTURY PAN

28 stycznia 2020r. ogłoszono wyniki Wyborów Członków Komitetów Naukowych PAN na kadencję 2020-2023r. Do Komitetu Nauk Zootechnicznych i Akwakultury PAN wybrano Prof. Piotra Ślósarza oraz Prof. Tomasza Szwaczkowskiego. Serdecznie gratulujemy!

PROF. MAŁGORZATA SZUMACHER WYBRANA NA CZŁONKA KORESPONDENTA PAN

5 grudnia 2019r. podczas Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk (PAN), na członka korespondenta w Wydziale II Nauk Biologicznych i Rolniczych, wybrana została Pani prof. dr hab. Małgorzata Szumacher z Katedry Żywienia Zwierząt naszego Wydziału. Serdecznie gratulujemy Pani Profesor tej zaszczytnej godności!

LAUREATKI KONKURSU MINIATURA 

4 grudnia 2019 r. Narodowe Centrum Nauki (NCN) ogłosiło wyniki konkursu MINIATURA 3, skierowanego do osób realizujących działania naukowe obejmujące badania wstępne, pilotażowe, staże naukowe czy wyjazdy badawcze. Wśród laureatów tego konkursu znalazły się 2 osoby z naszego Wydziału – dr Kinga Skieresz-Szewczyk z Pracowni Histologii i Embriologii Zwierząt (wniosek pt. „Analiza połączeń komunikacyjnych jonowo-metabolicznych w nabłonku ortorogowym i pararagowym błony śluzowej narządów jamy dzioba ptaków”) oraz dr inż. Aleksandra Łangowska z Pracowni Pszczelnictwa (wniosek pt. „Znaczenie zapylaczy aktywnych nocą w zapylaniu rzepaku”). Paniom serdecznie gratulujemy!

DIAMENTOWY GRANT DLA NASZEJ STUDENTKI

4 grudnia 2019r. MNiSW ogłosiło wyniki ósmej edycji konkursu Diamentowy Grant, skierowanego do studentów bądź absolwentów studiów licencjackich prowadzących badania naukowe. Laureatką tego konkursu została nasza studentka – Pani Klaudia Szala, która będzie realizowała projekt pt. „Rola pigmentacji skorup jaj w doborze płciowym: czy intensywność pigmentacji jest wskaźnikiem kondycji samicy i wpływa na wielkość inwestycji rodzicielskiej samca? (na przykładzie gąsiorka Lanius collurio)”. Serdecznie gratulujemy!

DOKTORAT HONORIS CAUSA DLA PROFESORA PIOTRA TRYJANOWSKIEGO

25 listopada 2019r. prof. dr hab. Piotr Tryjanowski, dyrektor Instytutu Zoologii, otrzymał najwyższą godność akademicką – tytuł doktora honoris causa Czech University of Life Sciences w Pradze. To zaszczytne wyróżnienie jest uznaniem dla ogromnego dorobku naukowego Profesora, głównie w dziedzinie zoologii i ekologii. Panu Profesorowi serdecznie gratulujemy i jesteśmy dumni, że tak wybitna postać jest członkiem naszej społeczności akademickiej!

GRANT NCN DLA PRACOWNIKA NASZEGO WYDZIAŁU

18 listopada 2019r. Narodowe Centrum Nauki (NCN) ogłosiło wyniki konkursu OPUS 17 na projekty badawcze. Finansowanie w ramach tego konkursu uzyskała dr hab. Joanna Nowacka-Woszuk z Katedry Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt. Pani doktor będzie realizowała projekt o wartości 1 048 080 zł dotyczący identyfikacji genów związanych z występowaniem przepuklin u świń. Serdecznie gratulujemy!

STYPENDIA MNiSW DLA MŁODYCH NAUKOWCÓW

15 listopada 2019r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznał stypendia dla 211 wybitnych młodych naukowców, którzy prowadzą badania naukowe na wysokim poziomie i mają imponujący dorobek naukowy o wysokim prestiżu i międzynarodowym zasięgu. Wśród nich znalazły się 2 osoby z naszego Wydziału: dr Anna Maria Kubicka z Instytutu Zoologii oraz dr Marcin Hejdysz z Katedry Hodowli Zwierząt i Oceny Surowców. Serdecznie gratulujemy!

WSPÓLNE POSIEDZENIE 3 RAD NAUKOWYCH DYSCYPLIN

15 listopada 2019r. odbyło się wspólne posiedzenie 3 Rad Naukowych Dyscyplin (RND) przypisanych do naszego Wydziału – Nauk Biologicznych, Weterynarii oraz Zootechniki i Rybactwa. Jedną z najważniejszych kwestii poruszanych na posiedzeniu było przygotowanie do ewaluacji dyscyplin w 2021r. Czeka nas wszystkich okres wytężonej pracy, aby reprezentowane przez nas dyscypliny uzyskały jak najlepszą kategorię.

NOWY KIERUNEK STUDIÓW DUALNYCH Z ZAKRESU ŻYWIENIA ZWIERZĄT

plakat na stronę 2019_2020

NASZ KIERUNEK WYSOKO W RANKINGU PERSPEKTYW

Nasza Turystyka i rekreacja została wysoko sklasyfikowana w rankingu PERSPEKTYW 2018

perspektywy TiR 2018

POLSKA KOMISJA AKREDYTACYJNA PRZYZNAJE NASZEJ ZOOTECHNICE OCENĘ WYRÓŻNIAJĄCĄ

zdjecie-PKA-wyroznienie

NASZ KIERUNEK ZOOTECHNIKA ZOSTAJE NR 1 W POLSCE

Według Rankingu Perspektyw 2019 kierunek Zootechnika jest najlepszym kierunkiem w Polsce.

Perspektywy2019